Služba odnošenja smeća vrši poslove sakupljanja i transporta komunalnog otpada i sekundarnih sirovina. 

Ambalažni otpad se sakuplja putem žičanih kontejnera na teritoriji grada, a u seoskim naseljima, kao i iz ugostiteljskih objekata u užem centru grada sakuplja se putem kesa (zelene boje). 

Odvoženje (transport) ambalažnog otpada vrši se po ustaljenoj dinamici. Transport se vrši specijalizovanim vozilima tipa autosmećar, autopodizač, kamion, a kese iz ugostiteljskih objekata se odvoze specijalizovanim vozilima tipa Piaggio. 

Ovakvom organizacijom sakupljanja i transporta ambalažnog otpada omogućeno je građanima da odvajaju ambalažni od komunalnog otpada, odnosno da vrše primarnu selekciju otpada (razvrstavanje otpada na mestu nastanka). 

Papirna/kartonska ambalaža se može odlagati i u specijalizovane plastične kontejnere (plave boje) za odlaganje ove vrste otpada. Služba vrši otkup/preuzimanje ove vrste otpada od fizičkih i pravnih lica. 

Služba odnošenja smeća vrši otkup/preuzimanje od fizičkih i pravnih lica i drugih vrsta otpada, kao što su:

  • električni i elektronski otpad
  • otpadni akumulatori
  • otpadne gume

Električni i elektronski otpad se preuzima četvrtkom i subotom od fizičkih, a četvrtkom od pravnih lica. Ove vrste otpada se predaju ovlašćenim operaterima koji poseduju odgovarajuće dozvole na dalji tretman.

DINAMIKA ODVOZA SMEĆA

Dinamika odvoza smeća za pojedine ulice ili delove grada određena je na osnovu količine i vrste otpada koji nastaje u tim ulicama ili naseljima, tipu stanovanja, broju trgovinskih radnji, broju posuda za odlaganje smeća i frekvenciji saobraćajnica za određeno naselje (u daljem tekstu ZONE).

Ulice u kojima se smeće odvozi 7 puta nedeljno – EKSTRA ZONA

Ulice u kojima se smeće odvozi 4 puta nedeljno – PRVA ZONA

Ulice u kojima se smeće odvozi 3 puta nedeljno – DRUGA ZONA

Ulice u kojima se smeće odvozi 2 puta nedeljno – TREĆA ZONA

Ulice u kojima se smeće odvozi 1 puta nedeljno – ČETVRTA ZONA

Ulice u kojima se smeće odvozi sa sabirnog mesta – PETA ZONA


ODVOZ SMEĆA SA SABIRNOG MESTA

Na osnovu člana 9. stav 4. Odluke o održavanju čistoće („Službeni list Grada Kragujevca” br. 09/02), JKP Šumadija Kragujevac određuje sabirno mesto sa koga se vrši odvoz smeća.

Ukoliko je ulica neprohodna za vozila („smećare”) JKP Šumadija Kragujevac, zbog neadekvatne kolovozne podloge, velikog uspona, nedovoljne širine ili ako je slepa i bez okretnice na svom kraju, smeće iz tih ulica se odvozi sa tzv. „sabirnog mesta”. 

Odluku o neprohodnosti ulice i bezbedan ulazak kamiona JKP Šumadija Kragujevac po radnike i imovinu preduzeća, kao i građana, donosi tehnička komisija JKP Šumadija Kragujevac o čemu sačinjava zapisnik. 

Sabirno mesto za ovu vrstu ulica određuje JKP Šumadija Kragujevac, teritorijalna Mesna zajednica i komunalna inspekcija, o čemu sačinjavaju zapisnik. 

Sabirno mesto se formira na javnoj površini, tako da svojom namenom ne ugrožava bezbednost saobraćaja i pešaka. Kante sa smećem građani odlažu na sabirno mesto u dane predviđene Planom odvoza smeća za tu ulicu. Obaveza JKP Šumadija Kragujevac je da posle odvoza smeća sabirno mesto ostane čisto i uredno. 

U slučaju da se u nekoj od ulica steknu tehnički uslovi za nesmetan i bezbedan ulazak kamiona koji vrše odvoz smeća, JKP Šumadija Kragujevac će ukinuti sabirno mesto, a odvoz smeća obavljaće se nesmetano po planu i programu.

Po sticanju ovih uslova, ova kategorija korisnika usluga prevodi se u neku od zona u zavisnosti od broja nedeljnog odvoza smeća. 

JKP Šumadija Kragujevac u cilju bržeg i efikasnijeg uklanjanja kabastog otpada (stari nameštaj, stolarija, sanitarija i slično) organizuje njihovo besplatno preuzimanje svake prve i treće subote u mesecu, i to:

Prva subota u mesecu – odnošenje kabastog otpada iz mesnih zajednica Aerodrom, Sušica, Vašarište, Denino brdo i Sunčani breg;

Treća subota u mesecu – odnošenje kabastog otpada iz mesnih zajednica Pivara. Erdoglija, Bagremar, Palilule i Stanovo;

Radnim danima kabasti otpad se odnosi po pozivu građana ili ono što se uoči prilikom obilaska terena, kao i sa lokacija u centru grada (Bubanj i Lepenica 1, 2 i 3).

Primarni cilj akcije je da se građani oslobode kabastog otpada kao što je stari nameštaj, stolarija, sanitarije… 

Građani mogu da prijave odnošenje kabastog otpada korisničkom centru JKP Šumadija Kragujevac na telefone 034/501-180; 034/501-181; 060/2341050, besplatnim pozivom na broj telefona 0800350034 ili putem email-a: kontaktcentar@jkpsumadija.rs 

        Za obavljanje ove delatnosti koriste se specijalizovana vozila:

  • Autosmećari (16 vozila) za sakupljanje i transport komunalnog otpada iz: kontejnera zapremine 1,1m³, kanti zapremine 140 litara sa gradskog područja i kesa sa seoskog područja
  • Tri autopodizača za sakupljanje i transport komunalnog otpada putem kontejnera zapremine 5 m³ i 7 m³ i pres kontejnera zapremine 10 m³.
  • Dva specijalna vozila „grajfer“ za sakupljanje i transport krupnog komunalnog otpada sa divljih deponija.

U gradu je postavljeno oko 2.987 kontejnera, od kojih je 2.000 kontejnera dobijenih iz subvencija Grada, realizacijom kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. U okviru istog aranžmana primljeno je 3.200 kanti zapremine 140 litara koje su podeljene individualnim domaćinstvima u naseljima Sušica, Jabučar, MZ Filip Kljajić (leva strana od ulice Jovana Ristića), ul. Kraljevačkog bataljona (desna strana) i MZ Ilina voda za prikupljanje komunalnog otpada. 

U seoskim naseljima vrši se podela kesa za sakupljanje otpada dva puta u toku meseca. Pored navedenih posuda i kesa u eksploataciji je i 96 korpi, tzv. „čamaca“ zapremine 5 m³ i 7 m³ za sakupljanje komunalnog otpada, kao i 400 stubnih plastičnih kanti. 

Kompanija “Sekopak”, operater za upravljanje ambalažnim otpadom na teritoriji Srbije, dala je na korišćenje JKP Šumadija Kragujevac 140 plastičnih kontejnera za razdvajanje sekundarnih sirovina koji se razlikuju po bojama poklopaca. Od toga, 60 plavih kontejnera namenjeno je za papir i kartonsku ambalažu, 60 žutih za pet ambalažu i limenke, a 20 crvenih za staklenu ambalažu. Na 20 lokacija postavljeno je po tri kontejnera, a na 40 lokacija po dva.

Rukovodilac Službe odnošenja smeća je Ivan Maksović.