Image
JKP „Zelenilo“ Kragujevac je javno komunalno preduzeće za proizvodnju i prodaju biljnog materijala i pružanje usluga iz oblasti pejzažne arhitekture. Osnovano je dana 21. aprila 1952. godine kao „Ustanova za ozelenjavanje grada“ od strane Narodnog odbora opštine Kragujevac. Ustanova je obavljala poslove održavanja postojećih zelenih površina i drvoreda u gradu, proizvodnju rasada za potrebe Grada. Podizanjem modernog holandskog staklenika 1974. godine počela je proizvodnja preko sedamdeset vrsta lončanica, dekorativnog i rezanog cveća i prodaja drugim gradovima i preduzećima.

Osnivačkim aktom iz 1989. godine preduzeće menja naziv u Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ Kragujevac, čiji je osnivač Skupština grada Kragujevca.

Od 03.01.2019. godine u postupku statusne promene pripajanja posluju u okviru JKP Šumadija Kragujevac kao Sektor zelenila.

U Sektoru zelenila vrše se poslovi uređenja i održavanja zelenih površina, odnosno poslovi održavanja javnih zelenih površina po godišnjim ugovorima koje donosi Skupština grada Kragujevca.

U okviru ovog Sektora obavljaju se sledeći poslovi:
 • poslovi podizanja i održavanja cvetnih površina i površina pod dendromaterijalom
 • poslovi izgradnje i održavanja zelenih površina
 • poslovi održavanja drvoreda i sadnica
 • poslovi nadzora i održavanja parkova.

  Javne površine koje održavamo: 
 • Održavanje travnjaka na površini od 1.724.476,55 m²
 • Orezivanje šiblja na površini od 19.942,68 m²
 • Orezivanje žive ograde na površini od 30.714,40 m²
 • Sadnja i održavanje cvetnih površina na površini od 1.811,54 m²
 • Orezivanje drvoreda u dužini od oko 50 km (70 drvoreda, 4030 komada stabala). U ovu količinu nisu uračunata stabla u naseljima i parkovima.
 • Održavanje ružičnjaka na površini od 1.243,32 m²

 

     Rukovodilac Sektora zelenila je Dejan Vasiljević, strukovni menadžer

 e-mail: dejan.vasiljevic@jkpsumadija.rs