Reklamacije

Image

JKP Šumadija Kragujevac, u skladu sa članom 56. stav 2. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS” broj 62/2014) ističe sledeće 

 

OBAVEŠTENJE
O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA 

 

         Potrošač može izjaviti reklamaciju na kvalitet izvršene usluge i naplatu usluge i to: 

  1.  Lično, popunjavanjem prigovora u kancelariji uslužnog korisničkog centra JKP Šumadija Kragujevac, ulica Kralja Petra I 22;

  2.  Usmenim putem na telefon korisničkog centra JKP Šumadije Kragujevac korišćenjem besplatne linije: 0800 350-034;

  3.  Putem pošte na adresu JKP Šumadija Kragujevac, ulica Industrijska 12;

  4.  Putem elektronske pošte na adresu reklamacije@jkpsumadija.rs

        

             Lice zaduženo za reklamacije:           

                       Valentina Veljić

       Rukovodilac službe korisničkog centra