U skladu sa Statutom o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac broj 12-5592 od 09.05.2018. godine, osnovna delatnost JKP Šumadija Kragujevac je:

           38.11 - sakupljanje otpada koji nije opasan.

U skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o upravljanju otpadom i Statutom Preduzeća, preduzeće obavlja i sporedne delatnosti, a to su: 

 • Selekcija sekundarnih sirovina, njihovo skladištenje i tretman 
 • Održavanje čistoće na površinama javne namene (čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene kao i održavanje javnih česmi, fontana i toaleta) 
 • Delatnost zoohigijene (hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilište za životinje, kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka) 
 • Dimničarske usluge (čišćenje i kontrola dimovodnih i ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja) 
 • Održavanje ulica i puteva (izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, kao i održavanje bezbednosti i prohodnosti saobraćajnica u zimskim uslovima, opremanje gradskih saobraćajnica, održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije) 
 • Sakupljanje i transport neopasnog otpada: otpadnog papira, pet ambalaže, guma, stakla, plastične folije, limenki - aluminijumske ambalaže, tetrapaka, kao i opasnog otpada: akumulatora i otpada od električnih i elektronskih proizvoda 
 • Upravljanje grobljima, sahranjivanje, prevoz pokojnika, ekshumacija, čišćenje i održavanje groblja, izrada opsega i grobnica 
 • Upravljanje javnim parkiralištima kroz uređenje i održavanje javnih garaža i javnih prostora za parkiranje, kao i odnošenje i blokada nepropisno parkiranih vozila 
 • Upravljanje pijacama i pružanja usluga na njima na teritoriji grada Kragujevca 
 • Održavanje javnih zelenih površina na teritoriji grada Kragujevca i pružanje usluga fizičkim i pravnim licima (projektovanje, podizanje, održavanje i rekonstruisanje tepih travnjaka, parkova, zelenih i rekreativnih površina; sadnja drvoreda i rasade cveća, košenje travnjaka, orezivanje drvoreda i žive ograde; uklanjanje divljih deponija; projektovanje i hortikulturno uređenje eksterijera (vrtovi, dvorišta, letnje bašte, mini parkovi, sportski tereni i sl.) i enterijera (ugostiteljski objekti, poslovne prostorije, kuće, stanovi i sl.); izgradnja sportskih terena busenovanjem; proizvodnja i prodaja saksijskog i rezanog cveća, rasade (sezonskog cveća i povrtarskih kultura), dendromaterijala (listopadnih i četinarskih biljaka), perena i dr.; izrada cvetnih aranžmana i venčanih buketa od svežeg, suvog i svilenog cveća, kao i stručno savetovanje iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture).

  U skladu sa članom 2. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS” broj 88/2011 i 104/2016), komunalne delatnosti su „delatnosti pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem.