Služba odnošenja smeća vrši poslove sakupljanja i transporta komunalnog otpada i sekundarnih sirovina.

Ambalažni otpad se sakuplja i odvaja od komunalnog otpada na mestu njegovog nastanka putem žičanih kontejnera i tipiziranih plasičnih kontejnera postavljenih na različitim lokacijama u gradu. Iz ugostiteljskih objekata u užem centru grada ambalažni otpad se preuzima putem kesa.

Preuzimanje ambalažnog otpada vrši se po ustaljenoj dinamici u dve smene svih sedam dana u nedelji, osim u naselju Šumarice gde se ambalažni otpad iz plavih plastičnih kanti preuzima dva puta mesečno - prve i treće srede u mesecu.

Sakupljanje i transport ambalažnog otpada obavlja se specijalizovanim vozilima autosmećarima, autopodizačima i kamionima.

Ovakvim načinom sakupljanja i transporta ambalažnog otpada vrši se njegova primarna selekcija radi dalje prerade reciklažom.

Za odlaganje papirne i kartonske ambalaže namenjeni su specijalizovani plastični kontejneri plave boje, za odlaganje limenki, PET i tetra pak ambalaže kontejneri žute boje, a stakla kontejneri crvene boje.

Služba odnošenja smeća pored transporta, vrši preuzimanje i otkup od fizičkih i pravnih lica:

     • električnog i elektronskog otpada,
     • otpadnih akumulatora,
     • otpadnih guma.

Po prijavama fizičkih i pravnih lica električni i elektronski otpad se preuzima svakog četvrtka u mesecu po jedinstvenoj ceni od 10,00 dinara po kilogramu, a plaćanje se vrši odmah po preuzimanju. Ove vrste otpada se predaju ovlašćenim operaterima koji poseduju odgovarajuće dozvole na dalji tretman.

DINAMIKA ODVOZA SMEĆA

Dinamika odvoza smeća za pojedine ulice ili delove grada određena je na osnovu količine i vrste otpada koji nastaje u tim ulicama ili naseljima, tipu stanovanja, broju trgovinskih radnji, broju posuda za odlaganje smeća i frekvenciji saobraćajnica za određeno naselje (u daljem tekstu ZONE).

Ulice u kojima se smeće odvozi 7 puta nedeljno – EKSTRA ZONA
Ulice u kojima se smeće odvozi 4 puta nedeljno – PRVA ZONA
Ulice u kojima se smeće odvozi 3 puta nedeljno – DRUGA ZONA
Ulice u kojima se smeće odvozi 2 puta nedeljno – TREĆA ZONA
Ulice u kojima se smeće odvozi 1 puta nedeljno – ČETVRTA ZONA
Ulice u kojima se smeće odvozi sa sabirnog mesta – PETA ZONA


ODVOZ SMEĆA SA SABIRNOG MESTA

Na osnovu člana 9. stav 4. Odluke o održavanju čistoće („Službeni list Grada Kragujevca” br. 09/02), JKP Šumadija Kragujevac određuje sabirno mesto sa koga se vrši odvoz smeća.

Ukoliko je ulica neprohodna za vozila („smećare”) JKP Šumadija Kragujevac, zbog neadekvatne kolovozne podloge, velikog uspona, nedovoljne širine ili ako je slepa i bez okretnice na svom kraju, smeće iz tih ulica se odvozi sa tzv. „sabirnog mesta”.

Odluku o neprohodnosti ulice i bezbedan ulazak kamiona JKP Šumadija Kragujevac po radnike i imovinu preduzeća, kao i građana, donosi tehnička komisija JKP Šumadija Kragujevac o čemu sačinjava zapisnik.

Sabirno mesto za ovu vrstu ulica određuje JKP Šumadija Kragujevac, teritorijalna Mesna zajednica i komunalna inspekcija, o čemu sačinjavaju zapisnik.

Sabirno mesto se formira na javnoj površini, tako da svojom namenom ne ugrožava bezbednost saobraćaja i pešaka. Kante sa smećem građani odlažu na sabirno mesto u dane predviđene Planom odvoza smeća za tu ulicu. Obaveza JKP Šumadija Kragujevac je da posle odvoza smeća sabirno mesto ostane čisto i uredno.

U slučaju da se u nekoj od ulica steknu tehnički uslovi za nesmetan i bezbedan ulazak kamiona koji vrše odvoz smeća, JKP Šumadija Kragujevac će ukinuti sabirno mesto, a odvoz smeća obavljaće se nesmetano po planu i programu.

Po sticanju ovih uslova, ova kategorija korisnika usluga prevodi se u neku od zona u zavisnosti od broja nedeljnog odvoza smeća.

JKP Šumadija Kragujevac u cilju bržeg i efikasnijeg uklanjanja kabastog otpada (stari nameštaj, stolarija, sanitarija i slično) organizuje njihovo besplatno preuzimanje svake prve i treće subote u mesecu, i to:

   • Prva subota u mesecu - odnošenje kabastog otpada iz mesnih zajednica Aerodrom, Sušica, Vašarište, Denino brdo i Sunčani breg;

   • Treća subota u mesecu - odnošenje kabastog otpada iz mesnih zajednica Pivara. Erdoglija, Bagremar, Palilule i Stanovo;

   • Radnim danima - kabasti otpad se odnosi po pozivu građana ili ono što se uoči prilikom obilaska terena, kao i sa lokacija u centru grada (Bubanj i Lepenica 1, 2 i 3).

Primarni cilj akcije je da se građani oslobode kabastog otpada kao što je stari nameštaj, stolarija, sanitarije…

Građani mogu da prijave odnošenje kabastog otpada korisničkom centru JKP Šumadija Kragujevac na telefone 034/501-180; 034/501-181; 060/2341050, besplatnim pozivom na broj telefona 0800350034 ili putem email-a: kontaktcentar@jkpsumadija.rs

Za obavljanje ove delatnosti koriste se specijalizovana vozila:

   • Autosmećari (18 vozila) za sakupljanje i transport komunalnog otpada iz: kontejnera zapremine 1,1 m³, kanti zapremine 140 litara sa gradskog područja i kesa sa seoskog područja;

   • Četiri autopodizača za sakupljanje i transport komunalnog otpada putem kontejnera zapremine 5 m³ i 7 m³ i pres kontejnera zapremine 10 m³;

   • Dva specijalna vozila „grajfer“ za sakupljanje i transport krupnog komunalnog otpada sa divljih deponija.

Na teritoriji grada postavljeno je oko 2.300 kontejnera na različitim lokacijama u gradu i oko 4.000 kanti zapremine 140 litara koje su podeljene individualnim domaćinstvima u velikom broju naselja. Od početka 2020. godine zamenjeno je 50 dotrajalih i oštećenih metalnih kontejnera i postavljeno 120 plastičnih kontejnera, zapremine 1,1 m³ na 60 lokacija u gradu za razvrstavanje ambalažnog otpada (plavi za odlaganje papira i kartona i žuti za limenke, PET i tetra pak ambalažu). Podeljeno je i 1100 plavih plastičnih kanti koje su namenjene primarnoj selekciji ambalažnog otpada u domaćinstvima individualnog tipa stanovanja u naselju Šumarice.

U seoskim naseljima vrši se podela kesa za sakupljanje otpada dva puta u toku meseca.

Pored navedenih posuda i kesa u eksploataciji je i 96 korpi, tzv. „čamaca“ zapremine 5 m³ i 7 m³ za sakupljanje komunalnog otpada i 5 pres kontejnera zapramine 10m³ za sakupljanje i sabijanje, odnosno presovanje komunalnog otpada.

Kompanija “Sekopak”, operater za upravljanje ambalažnim otpadom na teritoriji Srbije, krajem 2019. godine dala je na korišćenje JKP Šumadija Kragujevac 140 plastičnih kontejnera za razdvajanje sekundarnih sirovina i to 60 plavih kontejnera namenjenih za papir i kartonsku ambalažu, 60 žutih za pet ambalažu i limenke, a 20 crvenih za staklenu ambalažu. Na 20 lokacija postavljeno je po tri kontejnera, a na 40 lokacija po dva.

Nastavljajući svoju primarnu misiju očuvanja i zaštite životne sredine, u saradnji sa kompanijom „Sekopak“, postavljena su dva „Origami" kontejnera namenjena prikupljanju staklene ambalaže i 3 reciklažna ostrva za razvrstavanje ambalažnog otpada. Svako ostrvo čine tri manja kontejnera koji će omogućiti građanima da prilikom odlaganja otpada razdvajaju papir, karton, limenke, plastiku i staklo.


Rukovodilac Službe odnošenja smeća je Ivan Maksović.