ISO Sertifikati

Standardizacija je aktivnost na utvrđivanju odredbi za opštu i višekratnu upotrebu u odnosu na stvarne ili potencijalne probleme, u cilju postizanja optimalnog nivoa uređenosti koja uključuje proces formulisanja, izdavanja i primene standarda. Rezultat standardizacije su standardi kao zvanični dokumenti, sa zahtevima koji se odnose na uslugu ili Preduzeće kao poslovni sistem osnovan radi obavljanja određene delatnosti koja stvara vrednost (proizvod ili uslugu) za tržište, korisnike i krajnje kupce.            
 
Standardizacija može da ima jedan ili više ciljeva, koji omogućavaju da proizvodi, procesi i usluge budu usklađeni sa svojom namenom.
 
Opšti ciljevi standardizacije su ostvarivanje spremnosti za namenu, kompatibilnost, zamenljivost, smanjenja broja varijanti, bezbednost, zaštite životne sredine i zaštitu proizvoda.
 
Drugi ciljevi, koji se postižu standardizacijom, odnose se na: zaštitu zdravlja, uzajamno sporazumevanje, poboljšanje ekonomskih performansi, uklanjanje prepreka i dr.

Standardi poslovanja i principi poslovne etike pomoću kojih Preduzeće ostvaruje postavljene ciljeve implementirani su kroz integrisane sisteme menadžmenta (IMS) i korporativnu kulturu.

Preduzeće je sagledalo dostignuti nivo realizacije svojih poslovnih aktivnosti na osnovu analize izvođenja svih poslovnih aktivnosti i poređenjem ostvarenih sa planiranim performansama (troškovi, kvalitet, vreme za realizovanje aktivnosti). Standardizacija poslovanja omogućava dobro organizovanje poslovnih procesa u skladu sa potrebama kupaca i promenama na tržištu. Unapređenje poslovnih procesa je kontinuiran proces, koji podrazumeva smanjenje troškova i vremena obavljanja postojećih poslovnih procesa uz delimične promene organizacione strukture u cilju prilagođavanja rezultata poslovnih aktivnosti potrebama potrošača. Ovaj način poboljšanja poslovnih procesa doprinosi postepenom povećanju produktivnosti poslovanja i omogućava veću fleksibilnost, jer se može sprovesti na nivou cele organizacije ili poslovne jedinice.

Preduzeće je uskladilo svoje poslovanje sa zahtevima standarda:
 
 SRPS ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

 SRPS ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

 SRPS ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

 SRPS ISO/IEC 27001:2014 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija