Misija, vizija i ciljevi preduzeća

Misija

Preduzeće svoju misiju sagledava u kontinuiranom i kvalitetnom obavljanju poverenih delatnosti, na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj posluje.

Svrha postojanja, rada i razvoja preduzeća je ispunjenje značajne društvene uloge u zadovoljavanju potreba korisnika usluga uz modernu organizaciju, menadžment i stručnost, visoki profesionalizam svih zaposlenih što će omogućiti kvalitetno i kontinuirano pružanje komunalnih usluga.

Preduzeće je svoju misiju definisalo u nekoliko segmenata, koji čine osnovni okvir poslovanja i razvoja preduzeća, a to su:

 • Kontinuirano i kvalitetno obavljanje svojih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj deluje.
 • Intenzivna saradnja sa građanima i privrednim subjektima, kao korisnicima usluga, i razvoj ekološke svesti i odgovornosti.

Svojim načinom organizovanja, modalitetima funkcionisanja i kvalitetima usluga koje pruža, Preduzeće bitno utiče na kvalitet života najširih slojeva društva.

Svoju misiju Preduzeće sprovodi kroz intenzivnu saradnju sa stanovništvom uz razvoj ekološke svesti i odgovornosti, poštovanjem principa održivog razvoja, stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika usluga i njihovoj dobrobiti.

Vizija

Vizija preduzeća je vodeća pozicija među javnim komunalnim preduzećima na teritoriji Republike Srbije, prepoznatljivost u odnosu na konkurenciju u okruženju kroz primenu najbolje dostupne prakse, koja će u budućem periodu postavljati više standarde, kako u oblasti vršenja usluga, tako i u oblasti investicija i njihove ekonomske opravdanosti koja planira i uvodi nova pravila poslovanja , uz poštovanje principa zaštite životne sredine.

Preduzeće je posvećeno cilju da poštovanjem načela konkurencije, ekonomičnosti, efikasnosti i zaštiti životne sredine u svim segmentima svog poslovanja ostvaruje visok kvalitet i trajno pružanje poverenih komunalnih usluga.

Svoju viziju preduzeće planira da ostvari strategijom konstantnog ulaganja u razvoj i modernizaciju postojećih kapaciteta primenom novih tehnoloških rešenja u cilju da svojim korisnicima ponudi raznovrsniju i kvalitetniju uslugu u skladu sa zahtevima korisnika i društvene zajednice, a samim tim i unapredi ukupno poslovanje i razvija pozitivan nivo poslovanja.

Ciljevi poslovanja

JKP Šumadija Kragujevac svoje ciljeve za poslovnu 2022. godinu sagledava kroz ostvarenje Strateških ciljeva preduzeća definisanih Zakonom o javnim preduzećima i ciljevima predviđenim Dugoročnim planom poslovne strategije i razvoja.

Imajući u vidu sve izvršene statusne promene preduzeća od januara 2019. godine, preduzeće planira ažuriranje strategija u skladu sa sprovedenim statusnim promenama i proširenjem poverenih delatnosti.

Zakonom o javnim preduzećima propisano je da se svako javno preduzeće osniva i posluje radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i unapređenja u obavljanju delatnosti od opšteg interesa, obezbeđivanja tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja, sticanja dobiti i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa.

Zakonom o komunalnim delatnostima propisano je da je vršilac komunalne usluge dužan da organizuje svoj rad i poslovanje na način, koji obezbeđuje trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima i na način na koji to određuje zakon, propisani ili ugovoreni kvalitet komunalnih usluga koji podrazumeva tačnost u pogledu rokova, sigurnost korisnika u dobijanju usluga i zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa propisima, razvoj i unapređenje kvaliteta i vrsta komunalnih usluga i unapređenje organizacije i efikasnosti rada.

Ciljevi preduzeća za 2022. godinu određuju se u skladu sa osnovnim principima dobrog upravljanja kroz: vršenje usluga sa što manje troškova racionalizacijom potrošnje ulaznih inputa, brigu o zaštiti životne sredine, zaštitu zdravlja zaposlenih na radu, poboljšanje profesionalnih performansi zaposlenih, poboljšanje efikasnosti upravljanja u vršenju usluga i optimizaciju istih, stalno ažuriranje podataka korisnika, povećanje broja korisnika i ostvarivanje pozitivnog poslovanja preduzeća.

Rukovodstvo preduzeća pokrenulo je sve zaposlene da u skladu sa utvrđenim ovlašćenjima i odgovornostima daju puni doprinos realizaciji usvojenih ciljeva, poštovanjem zakonskih propisa i primenom procedura poslovanja implementiranih u dokumentima integrisanih sistema menadžmenta (skr. IMS) i Finansijskog upravljanja i kontrole (skr. FUK).

Namera je da se na taj način obezbedi:

 • Zadovoljstvo korisnika naših usluga i drugih zainteresovanih strana,
 • Visok stepen ostvarivanja ciljeva preduzeća, posebno onih koji se odnose na sprovođenje procedura u poslovanju, kao i optimalni nivo pružanja usluga i organizacije u celini,
 • Visok nivo kvaliteta usluga i učinaka zaštite životne i radne sredine,
 • Partnerstvo i poverenje lokalne samouprave i društva u celini i porast broja korisnika naših usluga,
 • Finansijski rezultat u cilju investiranja u nova znanja, tehnologije i opremu i
 • Zadovoljstvo zaposlenih i njihov doprinos realizaciji ovih ciljeva.

Preduzeće je definisalo ciljeve za posmatranu godinu, kao i planske aktivnosti za ostvarivanje povećanja nivoa usluga, broja korisnika, nivoa zaštite životne sredine, dobiti iz poslovnih aktivnosti.

Najznačajnije informacije vezane za potrebe korisnika kao i ekspeditivnost našeg odgovora na iste, preduzeće dobija od organizacione celine Korisnički centar.

Znatna pažnja je usmerena i na informisanost korisnika usluga o načinu zadovoljenja svojih potreba i mogućnostima, koje preduzeće nudi. Ove aktivnosti su izvršene kroz medijsko praćenje rada preduzeća i putem zvanične internet stranice preduzeća.

Ključni operativni ciljevi preduzeća za poslovnu 2022. godinu su:

 • Porast kvaliteta usluga iznošenja i deponovanja smeća, čišćenja i pranja javnih površina, sakupljanja sekundarnih sirovina, usluga zoohigijene, dimničarskih usluga, letnjeg i zimskog održavanje ulica i puteva, horizontalnog i vertikalnog održavanja gradskih saobraćajnica, obezbeđivanja javnog osvetljenja, pogrebnih usluga, usluga parkiranja, održavanja javnih zelenih površina, pijačnih i drugih usluga poverenih preduzeću;
 • Realizacija projekta rekonstrukcije objekta tržnice i zelene pijace ''Centar'';
 • Realizacija projekta javno privatnog partnerstva za izgradnju javnih garaža na teritoriji grada Kragujevca u skladu sa Odlukom Skupštine grada Kragujevca broj 351- 15/21-I od 23. aprila 2021. godine o pristupanju pokretanja postupka za realizaciju javno privatnog partnerstva za izgradnju javnih garaža na teritoriji grada Kragujevca;
 • Realizacija projekta javno privatnog partnerstva ''Obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Kragujevca'' u skladu sa Odlukom Skupštine grada broj 34-1227/20-I od 23. oktobra 2020. godine o pristupanju pokretanja postupka za realizaciju javno privatnog partnerstva za obavljanje usluge transporta putnika u gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji grada Kragujevca;
 • Povećanje obima poslovanja u delokrugu reciklaže kroz nabavku nove opreme i planiranih aktivnosti za razvoj tržišta, kao i razvijanje svesti o primarnoj selekciji otpada;
 • Unapređenje i osavremenjavanje mehanizacije, odnosno komunalnih vozila i mašina, čime bi se unapredio proces rada, povećala produktivnost i smanjili troškovi održavanja mehanizacije, kroz nabavku određenog boja novih vozila;
 • Smanjenje operativnih troškova na svim nivoima, u svim fazama realizacije poslovnih procesa, što predstavlja jedan od stalnih ciljeva u svim poslovnim godinama;
 • Poslovanje u skladu sa uvedenim sistemom kvaliteta i uspostavljenim sistemom Finansijskog upravljanja i kontrole;
 • Unapređenje profesionalnih performansi zaposlenih kroz konstantne obuke i edukacije i
 • Unapređenje postojećih prelaznih rešenja i stvaranje uslova za uvođenje jedinstvenog informativnog sistema, koji je neophodan nakon sprovedenih statusnih promena