Istorijat

Komunalno Javno Preduzeće "Čistoća" Kragujevac osnovano je 1954. godine i kao takvo poslovalo je sve do 1973. godine.U ovom periodu od osnivanja do šezdesetih godina za iznošenje smeća korišćena je kolska zaprega a smeće je čišćeno ručno i sakupljano u drvena korita. Odvoženje smeća je vršeno jednom nedeljno i to u glavnoj ulici, dok su se drugi delovi grada, prvenstveno uži, čistili povremeno.

Godine 1963. nabavljena su 2 specijalna vozila za odvoz smeća - autopodizača sa korpom, tako da se dalje prešlo na odvoženje smeća putem korpi. Do ovog perioda ulice su prane sa uličnih hidranata, a 1963. godine nabavljena je i jedna cisterna za pranje ulica.

Godine 1970. ’’Čistoća’’ je kupila 4 specijalna vozila za odvoz smeća. Istovremeno individualna domaćinstva su snabdevena tipiziranim posudama - kantama za sakupljanje smeća, čime je eliminisano postojanje kućnih deponija na otvorenom prostoru. Smeće je odvoženo redovno - jednom nedeljno.

Godine 1973. preduzeće menja status i osniva se kao Komunalno Preduzeće ’’Kragujevac’’ sa solidarnom odgovornošću Osnovnih organizacija udruženog rada: ’’Čistoća’’, ’’Higijeničar’’, ’’Zelenilo’’, ’’Niskogradnja’’ i ’’Gradska groblja’’. Cilj spajanja ovih OOUR-a bilo je kadrovsko jačanje i združivanje sredstava za određene namene.
U ovom periodu pristupilo se nabavci tipiziranih sudova za sakupljanje smeća, kontejnera od 1.100 litara, koji su postavljeni u kolektivnim naseljima i u većim privrednim subjektima.

Tokom 1976. godine kante iz domaćinstva su uklonjene i  u ulicama gradskog građevinskog reona su postavljeni kontejneri i za individualna domaćinstva.

U periodu od 1978. do 1986. preduzeće posluje kao Osnovna organizacija udruženog rada ’’Čistoća’’ u okviru Komunalne radne organizacije ’’Kragujevac’’, u kom 1983. godine dolazi do proširenja sporedne delatnosti i to delatnošću prikupljanja i pripreme za preradu radi stavljanja u promet otpadaka, pre svega starog papira.

U periodu od 1986. do 1988. godine posluje kao Komunalna radna organizacija sa pravom istupanja u svoje ime i za svoj račun. Radi se dopuna osnovne delatnosti uslugama pranja i čišćenja javnih površina udruživanjem OOUR-a ’’Čistoća’’ i OOUR-a ’’Higijeničar’’. Cilj ovakvog organizovanja je racionalnije korišćenje faktora proizvodnje, efikasnije organizovanje procesa rada, mogućnost izbegavanja dodatnih troškova, adekvatnije vođenje kadrovske politike što je u celini doprinelo boljem pružanju usluga u gradu.

Odlukom je obezbeđeno učešće predstavnika osnivača i korisnika usluga u odlučivanju u određenim pitanjima za poslovanje preduzeća i to: cene komunalnih usluga, planovi i programi razvoja, obim, kvalitet i nivo komunalnih usluga, imenovanje i razrešenje poslovnog organa. Takođe se obrazuje i nadzorni odbor koji vrši nadzor nad poslovanjem.

Osamdesetih godina se pristupilo odvoženju smeća iz prigradskih mesnih zajednica, čime se znatno uvećava fizički obim usluga. U periodu od 1978. do 1991. nabavljeno je 11 specijalnih vozila za odvoz smeća. Tada se pristupa odvoženju smeća dva puta nedeljno, čime se znatno dobija na kvalitetu izvršenih usluga. Od 1980. do 1989. nabavljeno je 6 cisterni za vodu čime se znatno doprinelo održavanju javne higijene.

Godine 1988. i 1990. ’’Čistoća’’ je kupila 2 čistilice, a u poboljšanju kvaliteta čišćenja kolovoza. Takođe je nabavljeno u ovom periodu i vozilo za pranje kontejnera, čime se dostigao maksimum u vršenju usluga.

Dana 09.10.1991. godine donošenjem Zakona o javnim preduzećima 1990. godine, Skupština opštine Kragujevac donosi Odluku o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju javnog preduzeća za održavanje čistoće. Ovom dopunom obrazuje se Upravni odbor kao organ upravljanja. U sastavu Upravnog odbora ulaze 3 predstavnika osnivača i 2 predstavnika radnika preduzeća. U preduzeću se obrazuje i nadzorni odbor koji čine 2 predstavnika osnivača i 1 predstavnik preduzeća.

Godine 1995. Zbog celokupne ekonomske situacije doneta je Odluka o proširivanju sporedne delatnosti preduzeća, na koju je saglasnost dala i skupština Grada Kragujevca, a to je trgovina na veliko i trgovina na malo mešovitom robom, a sledeće godine je izvršena još jedna dopuna sporedne delatnosti i to ugostiteljskim uslugama - bifeom.

Od 01.07.2003. godine JKP ’’Hemija’’ posluje u sastavu JKP ’’Čistoće’’ a osnovana je 1989. godine kao preduzeće za pružanje dimničarskih usluga građanima, ustanovama i firmama.

Od 15.05.2005. godine izvršena je rekonstrukcija i pušten je u rad javni WC.

U 2006.godini preduzeće je otpočelo novu delatnost  a koju mu je poverio Grad Kragujevac. Naime, otpočelo se sa poslovima hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka tj., službom ,,Zoohigijene’’.

U 2008. godini izvršene su pripreme za otpočinjanja procesa sakupljanja i baliranja starog papira. Naredne godine realizovana je nabavka opreme potrebne za baliranje starog papira, a sam proces baliranja otpočeo je u septembru 2009. godine.

U 2010. godini sklopljen je ugovor sa Sekopakom, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, a kojim je predvidjena primarna selekcija otpada i distribucija preduzećima koja se bave reciklažom. Za svaku distribuciju sekundarnih sirovina za koju imamo dokument o kretanju otpada dobijamo naknadu od Sekopaka. Sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine sklopljen je ugovor o finansiranju izgradnje reciklažnog dvorišta za koji je JKP „Čistoća“ obezbedila lokaciju, lokalna samouprava infrastrukturu u skladu sa ostvarenjem budžeta, a republika u narednoj godini obezbeđuje objekat i opremu. Preduzeće pored papira prikuplja i PET ambalažu, staklo i najlon. Do izgradnje reciklažnog dvorišta sortiranje i baliranje PET ambalaže vršilo se u privremenom objektu u Jovanovcu na deponiji.

Rukovodeći se ciljevima Nacionalne strategije upravljanja otpadom, JKP „Čistoća” je sredinom 2011. godine, uz predhodno anketiranje seoskog stanovništava, zajedničkih sastanaka na terenu i podele štampanog materijala u 40 sela kragujevačke opštine uvela organizovano sakupljanje komunalnog i ambalažnog otpada.

Gradsko veće grada Kragujevca svojom Odlukom, od 15.11.2012. godine, poslove izgradnje i održavanja saobraćajnica, kao i zimske službe, koje je do tada obavljalo JKP „Niskogradnja”, poverava JKP „Čistoća”. JKP „Čistoća” zvanično preuzima objekte, osnovna sredstva i zaposlene za ovu vrstu delatnosti 01.12.2012. godine.

Preduzeće je od 01.04.2017.godine Odlukom Osnivača br.023-53/17-V od 28. marta 2017. godine proširilo svoju delatnost u okviru komunalne delatnosti održavanja ulica i puteva na aktivnosti opremanja gradskih saobraćajnica, održavanja horizontalne saobraćajne signalizacije i postavljanje i održavanje vertikalne i svetlosne saobraćajne signalizacije na teritoriji grada Kragujevca.

2017. godine otvara se i zvanično počinje sa radom Centar za razvrstavanje i privremeno skladištenje reciklažnih materijala i posebnih tokova otpada.

U skladu sa Odlukom Skupštine grada Kragujevca broj 023-43/18-I o pokretanju Inicijative za sprovođenje statusne promene pripajanja od 23.02.2018. godine, Nadzorni odbor Preduzeća doneo je dana 09.03.2018. godine Odluku broj 12-2805 o prihvatanju Inicijative i pripremi akata za sprovođenje statusne promene pripajanja.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća” Kragujevac broj 023-94/18-I od 27.04.2018. godine koju je donela Skupština grada Kragujevca na sednici održanoj dana 27.04.2018. godine, Javno komunalno preduzeće „Čistoća” Kragujevac nastavlja sa radom kao Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac. (Rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre br. BD 42011/2018 od 18.05.2018. godine)

Napred navedenom odlukom Preduzeću su poverene i komunalne delatnosti, koje su obavljala javna komunalna preduzeća:

  • Javno komunalno preduzeće „Gradske tržnice” Kragujevac
  • Javno komunalno preduzeće „Gradska groblja” Kragujevac
  • Javno komunalno preduzeće „Zelenilo” Kragujevac i
  • Javno komunalno preduzeće „Parking servis” Kragujevac.

U skladu sa Zaključkom Gradskog veća grada Kragujevca broj 023-299/19-V o pokretanju Inicijative za sprovođenje statusne promene pripajanja od 20. septembra 2019. godine, Nadzorni odbor Preduzeća doneo je dana 30.09.2019. godine Odluku broj 12-24910 o prihvatanju Inicijative i pripremi akata za sprovođenje statusne promene pripajanja.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 112234/2019 od dana 10.10.2019. godine u Registru privrednih društava izvršena je registracija Nacrta Ugovora o pripajanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac (Društva sticaoca) i Gradske agencije za saobraćaj d.o.o. Kragujevac (Društva prenosioca). Navedenim Ugovorom o pripajanju utvrđeno je da društvo Prenosilac prestaje sa postojanjem bez sprovođenja postupka likvidacije zaključno sa danom 29. decembrom 2019. godine i da se danom pripajanja smatra 30. decembar 2019. godine.

Odlukom Osnivača o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju JKP Šumadija Kragujevac, preduzeću je povereno obavljanje komunalne delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja koje obuhvata održavanje, adaptaciju i unapređenje objekta i instalacija javnog osvetljenja kojima se osvetljavaju saobraćajne i druge površine javne namene.

Od 1. januara 2022. godine, Javno komunalnom preduzeću Šumadija Kragujevac poverava se nova delatnost – upravljanje putevima saglasno Odluci Skupštine grada Kragujevca izmeni Odluke o osnivanju JKP Šumadija Kragujevac broj 023-269/21-I od 10. decembra 2021. godine.