Služba reciklažni centar vrši sortiranje (sekundarna selekcija otpada) i tretman (balira putem specijalizovanih presa-balirka) sakupljenih sekundarnih sirovina, a zatim se pomenuti otpad predaje ovlašćenom operateru na dalji tretman - reciklažu.

    Služba upravlja sledećim vrstama otpada:

  • papirna/kartonska ambalaža
  • plastična ambalaža
  • staklena ambalaža
  • metalna ambalaža
  • otpadne gume
Rukovodilac Službe reciklažni centar je Marko Gavrilović