Служба јавне хигијене обавља послове:
  • одржавања чистоће јавних површина (редован програм) што подразумева чишћење саобраћајница, тротоара, платоа, стаза, зелених површина, као и других површина по насељима,
  • одвођење атмосферских вода - систем за прикупљање и одвођење атмосферских вода чине улични канали, каналске решетке, сливници, цевоводи и шахте кишне канализације...,
  • уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада са јавних површина по налогу надзорног органа и захтеву Комуналне инспекције,
  • прање улица по завршетку рада зимске службе и редовно (ноћно) прање улица,
  • јесење прање улица,
  • додатно одржавање (подразумевају се они радови који не спадају у редован план али су од интереса за Град),
  • одржавање јавних тоалета,
  • зимска служба. 
     Руководилац Службе јавне хигијене је Бојан Влашковић