Служба депоновања отпада

Служба депоновања отпада управља депонијом „Јовановац“ на којој се депонује комунални отпад и грађевински неопасан отпад. Управљање депонијом подразумева спровођење законске регулативе, што се огледа у изради Плана депоновања отпада и комплетној пратећој документацији (Документ о кретању отпада, Дневна евиденција отпада, Анализа морфолошког састава отпада...).
 
     Отпад који се трајно депонује сакупља се:
  • Путем редовних активности на одржавању чистоће града
  • Од физичких лица која сопственим превозом довозе отпад
  • Од правних лица - по захтеву корисника. 
     Служба депоновања отпада пружа услуге:
  • Услуге депоновања комуналног отпада
  • Услуге депоновања грађевинског отпада
  • Услуге мерења на колској ваги. 
    На тело депоније се не одвозе секундарне сировине, односно отпад који има употребну вредност или се може искористити у енергетске сврхе.
 
Руководилац Службе депоновања отпада је Александар Милановић.