Служба одношења смећа врши послове сакупљања и транспорта комуналног отпада и секундарних сировина.
 
Амбалажни отпад се сакупља путем жичаних контејнера на територији града, а у сеоским насељима, као и из угоститељских објеката у ужем центру града сакупља се путем кеса (зелене боје).
 
Одвожење (транспорт) амбалажног отпада врши се по устаљеној динамици. Транспорт се врши специјализованим возилима типа аутосмећар, аутоподизач, камион, а кесе из угоститељских објеката се одвозе специјализованим возилима типа Piaggio.
 
Оваквом организацијом сакупљања и транспорта амбалажног отпада омогућено је грађанима да одвајају амбалажни од комуналног отпада, односно да врше примарну селекцију отпада (разврставање отпада на месту настанка).
 
Папирна/картонска амбалажа се може одлагати и у специјализоване пластичне контејнере (плаве боје) за одлагање ове врсте отпада. Служба врши откуп/преузимање ове врсте отпада од физичких и правних лица.
 
Служба одношења смећа врши откуп/преузимање од физичких и правних лица и других врста отпада, као што су:
  • електрични и електронски отпад
  • отпадни акумулатори
  • отпадне гуме
Електрични и електронски отпад се преузима четвртком и суботом од физичких, а четвртком од правних лица. Ове врсте отпада се предају овлашћеним оператерима који поседују одговарајуће дозволе на даљи третман.

ДИНАМИКА ОДВОЗА СМЕЋА

Динамика одвоза смећа за поједине улице или делове града одређена је на основу количине и врсте отпада који настаје у тим улицама или насељима, типу становања, броју трговинских радњи, броју посуда за одлагање смећа и фреквенцији саобраћајница за одређено насеље (у даљем тексту ЗОНЕ).
 
Улице у којима се смеће одвози 7 пута недељно – ЕКСТРА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози 4 пута недељно – ПРВА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози 3 пута недељно – ДРУГА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози 2 пута недељно – ТРЕЋА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози 1 пута недељно – ЧЕТВРТА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози са сабирног места – ПЕТА ЗОНА
 
ОДВОЗ СМЕЋА СА САБИРНОГ МЕСТА
 
На основу члана 9. став 4. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града Крагујевца” бр. 09/02), ЈКП Шумадија Крагујевац одређује сабирно место са кога се врши одвоз смећа.
 
Уколико је улица непроходна за возила („смећаре”) ЈКП Шумадија Крагујевац, због неадекватне коловозне подлоге, великог успона, недовољне ширине или ако је слепа и без окретнице на свом крају, смеће из тих улица се одвози са тзв. „сабирног места”.
 
Одлуку о непроходности улице и безбедан улазак камиона ЈКП Шумадија Крагујевац по раднике и имовину предузећа, као и грађана, доноси техничка комисија ЈКП Шумадија Крагујевац о чему сачињава записник.
 
Сабирно место за ову врсту улица одређује ЈКП Шумадија Крагујевац, територијална Месна заједница и комунална инспекција, о чему сачињавају записник.
 
Сабирно место се формира на јавној површини, тако да својом наменом не угрожава безбедност саобраћаја и пешака. Канте са смећем грађани одлажу на сабирно место у дане предвиђене Планом одвоза смећа за ту улицу. Обавеза ЈКП Шумадија Крагујевац је да после одвоза смећа сабирно место остане чисто и уредно.
 
У случају да се у некој од улица стекну технички услови за несметан и безбедан улазак камиона који врше одвоз смећа, ЈКП Шумадија Крагујевац ће укинути сабирно место, а одвоз смећа обављаће се несметано по плану и програму.

По стицању ових услова, ова категорија корисника услуга преводи се у неку од зона у зависности од броја недељног одвоза смећа.
 
ЈКП Шумадија Крагујевац у циљу бржег и ефикаснијег уклањања кабастог отпада (стари намештај, столарија, санитарија и слично) организује њихово бесплатно преузимање сваке прве и треће суботе у месецу, и то:
 
  • Прва субота у месецу – одношење кабастог отпада из месних заједница Аеродром, Сушица, Вашариште, Денино брдо и Сунчани брег; 
  • Трећа субота у месецу – одношење кабастог отпада из месних заједница Пивара. Ердоглија, Багремар, Палилуле и Станово; 
  • Радним данима кабасти отпад се односи по позиву грађана или оно што се уочи приликом обиласка терена, као и са локација у центру града (Бубањ и Лепеница 1, 2 и 3). 
Примарни циљ акције је да се грађани ослободе кабастог отпада као што је стари намештај, столарија, санитарије…
 
Грађани могу да пријаве одношење кабастог отпада корисничком центру ЈКП Шумадија Крагујевац на телефоне 034/501-180; 034/501-181; 060/2341050, бесплатним позивом на број телефона 0800350034 или путем email-a: kontaktcentar@jkpsumadija.rs
 
        За обављање ове делатности користе се специјализована возила:
  • Аутосмећари (16 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из: контејнера запремине 1,1m³, канти запремине 140 литара са градског подручја и кеса са сеоског подручја
  • Три аутоподизача за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем контејнера запремине 5 m³ и 7 m³ и прес контејнера запремине 10 m³.
  • Два специјална возила „грајфер“ за сакупљање и транспорт крупног комуналног отпада са дивљих депонија.
У граду је постављено око 2.987 контејнера, од којих је 2.000 контејнера добијених из субвенција Града, реализацијом кредитног аранжмана са Европском банком за обнову и развој. У оквиру истог аранжмана примљено је 3.200 канти запремине 140 литара које су подељене индивидуалним домаћинствима у насељима Сушица, Јабучар, МЗ Филип Кљајић (лева страна од улице Јована Ристића), ул. Краљевачког батаљона (десна страна) и МЗ Илина вода за прикупљање комуналног отпада.
 
У сеоским насељима врши се подела кеса за сакупљање отпада два пута у току месеца. Поред наведених посуда и кеса у експлоатацији је и 96 корпи, тзв. „чамаца“ запремине 5 m³ и 7 m³ за сакупљање комуналног отпада, као и 400 стубних пластичних канти.
 
Компанија “Секопак”, оператер за управљање амбалажним отпадом на територији Србије, дала је на коришћење ЈКП Шумадија Крагујевац 140 пластичних контејнера за раздвајање секундарних сировина који се разликују по бојама поклопаца. Од тога, 60 плавих контејнера намењено је за папир и картонску амбалажу, 60 жутих за пет амбалажу и лименке, а 20 црвених за стаклену амбалажу. На 20 локација постављено je по три контејнера, а на 40 локацијa по два.

Руководилац Службе одношења смећа је Иван Максовић.