Image

У делатности погребних и сродних услуга, Одлуком Скупштине града Крагујевца број 351455/8902 од 09.11.1989. године делатност је организована оснивањем ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац у циљу обављања погребне делатности која обухвата сахрањивање, одржавање и старање о гробљима града Крагујевца.

У свом раду, ЈКП „Градска гробља“ надлежно је за 4 (четири) гробља: Варошко, Сушичко, Палилулско и Бозман гробље, укупне површине 23.366 хектара на територији града Крагујевца.

Од 03.01.2019. године у поступку статусне промене припајања послују у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац као Сектор гробља.

У Сектору гробља обављају се послови сахрањивања, превоза покојника, одржавање гробља, послови уређења гробних места и гробница, израда споменика и партерне галантерије.

Услуге сахрањивања врше се у складу са Одлуком о сахрањивању („Сл.лист града Крагујевца“ бр.8/98). Сахране се обављају сваког радног дана у времену од 12:00 до 14:00 часова (осим недељом, 1. јануара, на дан Божића, Велики петак и Ускрс). Дежурство је организованo 24 часа.

Услуга превоза и преузимања покојника врши се на територији Републике Србије и иностранства. Покојници који премину у Клиничком центру Крагујевац превозе се у мртвачницу на Бозман гробљу одакле родбина врши преузимање.

Делатност се обавља на 4 локације и то:

  • Варошко гробље
  • Палилулско гробље
  • Бозман гробље
  • Сушичко гробље 

Руководилац Сектора гробља је Јелена Стевановић, дипл.хемичар

    e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rse-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs
 

Управник Варошког и Палилулског гробља је Иван Ђокић.
Контакт: 034/305-880

Пословођа у Сектору гробља је Дарко Зечевић.
Контакт: 034/370-022