Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.
 
Сврха постојања, рада и развоја Предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију, менаџмент и стручност, високи професионализам свих запослених што ће омогућити сигурно и редовно пружање комуналних услуга. Предузеће својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа, битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.
 
Предузеће је у циљу што квалитетнијег испуњења својих циљева применило савремени приступ организацији свог рада кроз континуирани процес праћења и задовољења потреба корисника услуга. Праћење потреба и захтева корисника је омогућило организацију континуираног обављања делатности због којих је Предузеће и основано.
 
Циљеви Предузећа одређују тежње у поступцима задовољења мисије, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима. Њима су одређени најзначајнији покретачи укупне активности Предузећа и средства контроле развоја.
 
Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

 • Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује.

 • Интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга и развој еколошке свести и одговорности.

 • Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити.
Својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа, Предузеће битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.
 
Своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом уз развој еколошке свести и одговорности, поштовањем принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.


Визија

Визија Предузећа је водећа позиција међу јавним комуналним предузећима на територији Републике Србије, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, економске оправданости која не само да уводи нова правила, него их и предвиђа и креира уз поштовање принципа заштите животне средине.
 
Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела конкуренције, економичности, ефикасности и заштити животне средине у свим сегментима свог пословања остварује висок квалитет и трајно пружање поверених комуналних услуга.
 
Своју визију Предузеће планира да оствари стратегијом константног улагања у развој и модернизацију постојећих капацитета применом нових технолошких решења у циљу да својим корисницима понуди разноврснију и квалитетнију услугу у складу са захтевима корисника и друштвене заједнице, а самим тим и унапреди укупно пословање и развија позитиван начин пословања.


Циљеви

ЈКП Шумадија Крагујевац своје циљеве за пословну 2020. годину сагледава кроз остварење следећих циљева: 

 • Стратешки циљеви Предузећа дефинисани Законом о јавним предузећима и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја Предузећа за период 2017. - 2026. године

 • Оперативни циљеви садржани у Плану и Програму пословања, Плану набавки Предузећа за 2020. годину

Законом о јавним предузећима прописано је да се свако јавно предузеће оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и унапређења у обављању делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.
 
Законом о комуналним делатностима прописано је да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин који обезбеђује:

 • трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима, под условима и на начин на који то одређује Закон, прописима и стандардима донетим на основу закона
 • прописани или уговорени квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са прописима
 • развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и
 • унапређење организације и ефикасности рада.

Циљеви Предузећа за 2020. годину су у складу са циљевима предвиђеним Средњорочним планом пословне стратегије и развоја број 10-2901 од 03.03.2017. године и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја број 10-2900 од 03.03.2017. године, вршењем услуга са што мање трошкова, бригом о заштити животне средине, заштитом здравља запослених на раду, побољшањем професионалних перформанси запослених, побољшањем ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизацијом истих, рационалном потрошњом погонског горива, као и свих других ресурса, рационалним пословањем, повећањем добити из текућег пословања и повећањем броја корисника.
 
Руководство Предузећа позвало је све запослене да, у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, дају пуни допринос реализацији усвојених циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС) и Финансијског управљања и контроле (ФУК).


На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:
 • Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна

 • Степен остваривања циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини

 • Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине

 • Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга

 • Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему

 • Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева
Предузеће је дефинисало циљеве за посматрану годину, као и планске активности за остваривање повећања нивоа услуга, броја корисника, нивоа заштите животне средине, добити из пословних активности. Најзначајније информације везане за потребе корисника као и експедитивност нашег одговора на исте, Предузеће добија од организационе целине Контакт центар. Знатна пажња је усмерена и на информисаност корисника услуга о начину задовољења својих потреба и могућностима које Предузеће нуди. Ове активности су извршене кроз медијско праћење рада Предузећа.

Кључни оперативни циљеви Предузећа за пословну 2020. годину су:
 • Пораст квалитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, летњег и зимског одржавање улица и путева, хоризонталног и вертикалног одржавања градских саобраћајница

 • Повећање обима пословања у делокругу рециклаже кроз набавку нове опреме и планираних активности за развој тржишта, као и развијање свести о примарној селекцији отпада
 • Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног броја нових возила

 • Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама

 • Пословање у складу са уведеним системом квалитета и успостављеним системом Финансијског управљања и контроле

 • Унапређење професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације

 • Унапређење постојећих решења и стварање услова за увођење јединственог информативног система