Стратегија, мисија и визија

Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности, на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.

Сврха постојања, рада и развоја предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију, менаџмент и стручност, високи професионализам свих запослених што ће омогућити квалитетно и континуирано пружање комуналних услуга.
Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:
 • Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује.
 • Интензивнa сарадњa са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности.
Својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа, Предузеће битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.

Своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом уз развој еколошке свести и одговорности, поштовањем принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

Визија

Визија предузећа је водећа позиција међу јавним комуналним предузећима на територији Републике Србије, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција и њихове економске оправданости која планира и уводи нова правила пословања , уз поштовање принципа заштите животне средине.

Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела конкуренције, економичности, ефикасности и заштити животне средине у свим сегментима свог пословања остварује висок квалитет и трајно пружање поверених комуналних услуга.

Своју визију предузеће планира да оствари стратегијом константног улагања у развој и модернизацију постојећих капацитета применом нових технолошких решења у циљу да својим корисницима понуди разноврснију и квалитетнију услугу у складу са захтевима корисника и друштвене заједнице, а самим тим и унапреди укупно пословање и развија позитиван ниво пословања.

Циљеви пословања

ЈКП Шумадија Крагујевац своје циљеве за пословну 2022. годину сагледава кроз остварење Стратешких циљева предузећа дефинисаних Законом о јавним предузећима и циљевима предвиђеним Дугорочним планом пословне стратегије и развоја.

Имајући у виду све извршене статусне промене предузећа од јануара 2019. године, предузеће планира ажурирање стратегија у складу са спроведеним статусним променама и проширењем поверених делатности.

Законом о јавним предузећима прописано је да се свако јавно предузеће оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и унапређења у обављању делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Законом о комуналним делатностима прописано је да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин, који обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин на који то одређује закон, прописани или уговорени квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са прописима, развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга и унапређење организације и ефикасности рада.

Циљеви предузећа за 2022. годину одређују се у складу са основним принципима доброг управљања кроз: вршење услуга са што мање трошкова рационализацијом потрошње улазних инпута, бригу о заштити животне средине, заштиту здравља запослених на раду, побољшање професионалних перформанси запослених, побољшање ефикасности управљања у вршењу услуга и оптимизацију истих, стално ажурирање података корисника, повећање броја корисника и остваривање позитивног пословања предузећа.

Руководство предузећа покренуло је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају пуни допринос реализацији усвојених циљева, поштовањем законских прописа и применом процедура пословања имплементираних у документима интегрисаних система менаџмента (скр. ИМС) и Финансијског управљања и контроле (скр. ФУК).
Намера је да се на тај начин обезбеди:
 • Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна,
 • Висок степен остваривања циљева предузећа, посебно оних који се односе на спровођење процедура у пословању, као и оптимални ниво пружања услуга и организације у целини,
 • Висок ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине,
 • Партнерство и поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга,
 • Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему и
 • Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева.
Предузеће је дефинисало циљеве за посматрану годину, као и планске активности за остваривање повећања нивоа услуга, броја корисника, нивоа заштите животне средине, добити из пословних активности.
Најзначајније информације везане за потребе корисника као и експедитивност нашег одговора на исте, предузеће добија од организационе целине Кориснички центар.

Знатна пажња је усмерена и на информисаност корисника услуга о начину задовољења својих потреба и могућностима, које предузеће нуди. Ове активности су извршене кроз медијско праћење рада предузећа и путем званичне интернет странице предузећа.
Кључни оперативни циљеви предузећа за пословну 2022. годину су:
 • Пораст квалитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, услуга зоохигијене, димничарских услуга, летњег и зимског одржавање улица и путева, хоризонталног и вертикалног одржавања градских саобраћајница, обезбеђивања јавног осветљења, погребних услуга, услуга паркирања, одржавања јавних зелених површина, пијачних и других услуга поверених предузећу;
 • Реализација пројекта реконструкције објекта тржнице и зелене пијаце ''Центар'';
 • Реализација пројекта јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца у складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца број 351- 15/21-I од 23. априла 2021. године о приступању покретања поступка за реализацију јавно приватног партнерства за изградњу јавних гаража на територији града Крагујевца;
 • Реализација пројекта јавно приватног партнерства ''Обављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца'' у складу са Одлуком Скупштине града број 34-1227/20-I од 23. октобра 2020. године о приступању покретања поступка за реализацију јавно приватног партнерства за обављање услуге транспорта путника у градском и приградском превозу на територији града Крагујевца;
 • Повећање обима пословања у делокругу рециклаже кроз набавку нове опреме и планираних активности за развој тржишта, као и развијање свести о примарној селекцији отпада;
 • Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног боја нових возила;
 • Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама;
 • Пословање у складу са уведеним системом квалитета и успостављеним системом Финансијског управљања и контроле;
 • Унапређење професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације и
 • Унапређење постојећих прелазних решења и стварање услова за увођење јединственог информативног система, који је неопходан након спроведених статусних промена