ИСО Сертификати

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и вишекратну употребу у односу на стварне или потенцијалне проблеме, у циљу постизања оптималног нивоа уређености која укључује процес формулисања, издавања и примене стандарда. Резултат стандардизације су стандарди као званични документи, са захтевима који се односе на услугу или Предузеће као пословни систем основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (производ или услугу) за тржиште, кориснике и крајње купце.
 
Стандардизација може да има један или више циљева, који омогућавају да производи, процеси и услуге буду усклађени са својом наменом.
 
Општи циљеви стандардизације су остваривање спремности за намену, компатибилност, заменљивост, смањења броја варијанти, безбедност, заштите животне средине и заштиту производа.
 
Други циљеви, који се постижу стандардизацијом, односе се на: заштиту здравља, узајамно споразумевање, побољшање економских перформанси, уклањање препрека и др.
 
Стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих Предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (ИМС) и корпоративну културу. 
 
Предузеће је сагледало достигнути ниво реализације својих пословних активности на основу анализе извођења свих пословних активности и поређењем остварених са планираним перформансама (трошкови, квалитет, време за реализовање активности). Стандардизација пословања омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама купаца и променама на тржишту. Унапређење пословних процеса је континуиран процес, који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама потрошача. Овај начин побољшања пословних процеса доприноси постепеном повећању продуктивности пословања и омогућава већу флексибилност, јер се може спровести на нивоу целе организације или пословне јединице.
 
Предузеће је ускладило своје пословање са захтевима стандарда:
 
СРПС ИСО 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом

СРПС ИСО 14001:2015 Систем менаџмента животном средином

СРПС ИСО 45001:2018 Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду

 СРПС ИСО/ИЕЦ 27001:2014 Систем менаџмента безбедношћу информација