Делатност

У складу са Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-5592 од 09.05.2018. године, основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је :

            38.11 - сакупљање отпада који није опасан.

У складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом Предузећа, предузеће обавља и споредне делатности, а то су:

  • Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман

  • Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета)

  • Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака)

  • Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја)

  • Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације као и одржавање и постављање електроинсталација, расвете и јавног осветљења)

  • Сакупљање и транспорт неопасног отпада: отпадног папира, пет амбалаже, гума, стакла, пластичне фолије, лименки - алуминијумске амбалаже, тетрапака, као и опасног отпада: акумулатора и отпада од електричних и електронских производа

  • Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница

  • Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила

  • Управљање пијацама и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца

  • Одржавање јавних зелених површина на територији града Крагујевца и пружање услуга физичким и правним лицима (пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и рекреативних површина; садња дрвореда и расаде цвећа, кошење травњака, орезивање дрвореда и живе ограде; уклањање дивљих депонија; пројектовање и хортикултурно уређење екстеријера (вртови, дворишта, летње баште, мини паркови, спортски терени и сл.) и ентеријера (угоститељски објекти, пословне просторије, куће, станови и сл.); изградња спортских терена бусеновањем; производња и продаја саксијског и резаног цвећа, расаде (сезонског цвећа и повртарских култура), дендроматеријала (листопадних и четинарских биљака), перена и др.; израда цветних аранжмана и венчаних букета од свежег, сувог и свиленог цвећа, као и стручно саветовање из области пејзажне архитектуре и хортикултуре).

У складу са чланом 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС” број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), комуналне делатности су „делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. 

Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-127/19-I од 28.06.2019. године о изменама и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац утврђује се обезбеђивање „трајног обављања комуналних делатности управљања комуналним отпадом, одржавања чистоће на површинама јавне намене, управљања гробљима и сахрањивање, погребне делатности, управљања јавним паркиралиштима, управљања пијацама, одржавања улица и путева, одржавања јавних зелених површина, димничарских услуга и делатности зоохигијене”, као и да „Предузеће може, у циљу ефикаснијег обављања и рационализације трошкова, обављати и друге комуналне делатности и комуналне послове од интереса за Град, као што су: уређење, одржавање и управљање аутобуским стајалиштима и пратећим садржајима, аутобуском станицом, интегрисаним тарифним системом организације јавног градског и приградског превоза путника као и управљањем општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у насељима на територији града Крагујевца”.