Редовно чишћење и одржавање димњака у Крагујевцу

Служба димничара ЈКП Шумадија Крагујевац врши послове редовног чишћења, прегледа и контроле димњака, димоводних канала и котлова, спаљивање чађи и одгушавање димњака,

чишћење и одмашћивање вентилационих канала и уређаја у угоститељским објектима и установама, преглед новоизграђених и дограђених ложишних објеката и уређаја и даје сагласност - потврду на главни грађевински пројекат са аспекта функционалне исправности димњака и вентилација. 

Пред почетак грејне сезоне повећан је обим посла ове службе, која током године одржава око 15000 димњака у пословним и стамбеним објектима на територији Крагујевца.