Служба рециклажни центар

Служба рециклажни центар врши сортирање (секундарна селекција отпада) и третман (балира путем специјализованих преса-балирка) сакупљених секундарних сировина, а затим се поменути отпад предаје овлашћеном оператеру на даљи третман - рециклажу.
 
     Служба управља следећим врстама отпада:
  • папирна/картонска амбалажа
  • пластична амбалажа
  • стаклена амбалажа
  • метална амбалажа
  • отпадне гуме
 Руководилац Службе рециклажни центар је Милош Миливојевић.