Историјат

Комунално јавно предузеће „Чистоћа" Крагујевац основано је 1954. године и као такво пословало је све до 1973. године. У овом периоду од оснивања до шездесетих година за изношење смећа коришћена је колска запрега, а смеће је чишћено ручно и сакупљано у дрвена корита. Одвожење смећа је вршено једном недељно и то у главној улици, док су се други делови града, првенствено ужи, чистили повремено.

Године 1963. набављена су 2 специјална возила за одвоз смећа - аутоподизача са корпом, тако да се даље прешло на одвожење смећа путем корпи. До овог периода улице су пране са уличних хидраната, а 1963. године набављена је и једна цистерна за прање улица.

Године 1970. „Чистоћа“ је купила 4 специјална возила за одвоз смећа. Истовремено, индивидуална домаћинства су снабдевена типизираним кантама за сакупљање смећа, чиме је елиминисано постојање кућних депонија на отвореном простору.

Године 1973. предузеће мења статус и оснива се као Комунално предузеће „Крагујевац“ са солидарном одговорношћу Основних организација удруженог рада: „Чистоћа’’, „Хигијеничар“, „Зеленило“, „Нискоградња“ и „Градска гробља“. Циљ спајања ових ООУР-а било је кадровско јачање и здруживање средстава за одређене намене.

У овом периоду приступило се набавци типизираних контејнера од 1.100 литара, који су постављени у колективним насељима и у већим привредним субјектима.

У периоду од 1978. до 1986. предузеће послује као Основна организација удруженог рада „Чистоћа“ у оквиру Комуналне радне организације „Крагујевац“.

У периоду од 1986. до 1988. године предузеће послује као Комунална радна организација са правом иступања у своје име и за свој рачун. Ради се допуна основне делатности услугама прања и чишћења јавних површина удруживањем ООУР-а „Чистоћа“ и ООУР-а „Хигијеничар“. Циљ оваквог организовања је рационалније коришћење фактора производње, ефикасније организовање процеса рада, могућност избегавања додатних трошкова, адекватније вођење кадровске политике што је у целини допринело бољем пружању услуга у граду.

Осамдесетих година се приступило одвожењу смећа из приградских месних заједница, чиме се знатно увећава физички обим услуга. У периоду од 1978. до 1991. набављено је 11 специјалних возила за одвоз смећа и смеће се одвози два пута недељно, чиме се добија на квалитету извршених услуга.

Од 1980. до 1989. набављено је 6 цистерни за воду чиме се знатно допринело одржавању јавне хигијене.

Дана 09.10.1991. године доношењем Закона о јавним предузећима, Скупштина општине Крагујевац доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о организовању јавног предузећа за одржавање чистоће.

Од 01.07.2003. године ЈКП „Хемија“ послује у саставу ЈКП „Чистоће“, као део предузећа за пружање димничарских услуга грађанима, установама и фирмама.

Од 15.05.2005. године извршена је реконструкција и пуштен је у рад јавни тоалет.

У 2006.години предузеће је проширило своју делатност и отпочело се са пословима хватања и збрињавања напуштених паса и мачака тј. службом „Зоохигијене“.

У 2008. години извршене су припреме за отпочињања процеса сакупљања и балирања старог папира. Наредне године реализована је набавка опреме потребне за балирање старог папира, а сам процес балирања отпочео је у септембру 2009. године.

У 2010. години склопљен је уговор са Секопаком, у складу са Законом о управљању отпадом, а којим је предвиђена примарна селекција отпада и дистрибуција предузећима која се баве рециклажом. Са Министарством за заштиту животне средине склопљен је уговор о финансирању изградње рециклажног дворишта за који је ЈКП „Чистоћа“ обезбедила локацију, локална самоуправа инфраструктуру у складу са остварењем буџета, а Република је у наредној години обезбедила објекат и опрему. Предузеће поред папира, прикупља и ПЕТ амбалажу, стакло и најлон. До изградње рециклажног дворишта, сортирање и балирање ПЕТ амбалаже вршило се у привременом објекту у Јовановцу на депонији.

Руководећи се циљевима Националне стратегије управљања отпадом, ЈКП „Чистоћа” је средином 2011. године, уз предходно анкетирање сеоског становништава, заједничких састанака на терену и поделе штампаног материјала у 40 села крагујевачке општине, увела организовано сакупљање комуналног и амбалажног отпада.

Градско веће града Крагујевца својом Одлуком од 15.11.2012.године, послове изградње и одржавања саобраћајница, као и зимске службе, које је до тада обављало ЈКП „Нискоградња”, поверава ЈКП „Чистоћа”. ЈКП „Чистоћа” званично преузима објекте, основна средства и запослене за ову врсту делатности 01.12.2012. године.

Предузеће је од 01.04.2017.године Одлуком Оснивача бр.023-53/17-V од 28. марта 2017. године проширило своју делатност у оквиру комуналне делатности одржавања улица и путева на активности опремања градских саобраћајница, одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације и постављање и одржавање вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације на територији града Крагујевца.

2017. године отвара се и званично почиње са радом Центар за разврставање и привремено складиштење рециклажних материјала и посебних токова отпада.

У складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-43/18-I о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања од 23.02.2018. године, Надзорни одбор Предузећа донео је дана 09.03.2018. године Одлуку број 12-2805 о прихватању Иницијативе и припреми аката за спровођење статусне промене припајања.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац број 023-94/18-I од 27.04.2018. године коју је донела Скупштина града Крагујевца на седници одржаној дана 27.04.2018. године, Јавно комунално предузеће „Чистоћа” Крагујевац наставља са радом као Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац. (Решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре бр. БД 42011/2018 од 18.05.2018. године)

Напред наведеном одлуком Предузећу су поверене и комуналне делатности, које су обављала јавна комунална предузећа:

  • Јавно комунално предузеће „Градске тржнице” Крагујевац
  • Јавно комунално предузеће „Градска гробља” Крагујевац
  • Јавно комунално предузеће „Зеленило” Крагујевац и
  • Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Крагујевац.

У складу са Закључком Градског већа града Крагујевца број 023-299/19-V о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања од 20. септембра 2019. године, Надзорни одбор Предузећа донео је дана 30.09.2019. године Одлуку број 12-24910 о прихватању Иницијативе и припреми аката за спровођење статусне промене припајања.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 112234/2019 од дана 10.10.2019. године у Регистру привредних друштава извршена је регистрација Нацрта Уговора о припајању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац (Друштва стицаоца) и Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац (Друштва преносиоца). Наведеним Уговором о припајању утврђено је да друштво Преносилац престаје са постојањем без спровођења поступка ликвидације  закључно са даном 29. децембром 2019. године и да се даном припајања сматра 30. децембар 2019. године.

Одлуком Оснивача о измени и допунама Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац, предузећу је поверено обављање комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

Од 1. јануара 2022. године, Јавно комуналном предузећу Шумадија Крагујевац поверава се нова делатност – управљање путевима сагласно Одлуци Скупштине града Крагујевца измени Одлуке о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац број 023-269/21-I од 10. децембра 2021. године.