Уклањање моторних возила обавља се у случајевима када је возило паркирано супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно на местима на којима представљају опасност или сметњу за одвијање саобраћаја, кретање пешака или угрожавање имовине.
 
     Поступак уклањања возила спроводи се тако што овлашћено лице МУП-а или комунални инспектор надлежне Градске управе путем видео надзора или фото записа утврди да је моторно возило непрописно паркирано, при чему доноси решење у електронској форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од једног минута. Решење у електронској форми доставља се електронским путем лицу које врши уклањање возила, а које даље поставља обавештење на видно место возила о донетом решењу.
     Уколико возач не уклони возило у року предвиђеном издатим решењем, исто се уклања и одвози на локацију предвиђењу за складиштење непрописно паркираних возила о трошку возача или власника, односно корисника возила.
     Уклањање моторних возила врши се и са јавних површина уколико надлежни орган изрекне привремену забрану паркирања у одређено време и о томе, путем средстава јавног информисања, обавести грађане.
     Уклањање моторних возила – премештање обавља се:
  • након информисања грађана путем средстава јавног информисања или у случају хитних интервенција, а за потребе обављања делатности чишћења снега, санација електро, водоводних, канализационих, топловодних и гасоводних инсталација, као и свих других комуналних радова;
  • у случају елементарних непогода;
  • за потребе спровођења културних и других манифестација.

Адреса:
            Лепенички булевар бб (иза Заставиног сервиса)
            Радно време: 00:00-24:00 сати

Инфо центар за пријаву:
            034/200-386
Пријем и издавање возила:
            034/338-309
            060/234 21 55
 
            Руководилац Службе одношења и блокирања непрописно паркираних возила је Драган Искреновић.