Image

           У делатности погребних и сродних услуга, Одлуком Скупштине града Крагујевца број 351455/8902 од 09.11.1989. године делатност је организована оснивањем ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац у циљу обављања погребне делатности, која обухвата сахрањивање, одржавање и старање о гробљима града Крагујевца.

            У свом раду, ЈКП „Градска гробља“ надлежно је за 4 (четири) гробља: Варошко, Сушичко, Палилилулско и Бозман гробље, укупне површине 23.366 хектара на територији града Крагујевца.

            Од 03.01.2019.године у поступку статусне промене припајања послују у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац као Сектор гробаља.

            У сектору Гробља обављају се послови сахрањивања, превоза покојника, одржавање гробља, послови уређења гробних места и гробница, израда споменика и партерне галантерије.

            Услуге сахрањивања врше се у складу са Одлуком о сахрањивању („Сл.лист града Крагујевца“ бр.8/98). Сахране се обављају сваког радног дана у времену од 12:00 до 14:00 часова (осим недељом, 1.јануара, на дан Божића. Велики петак и Ускрс). Дежурство је организованo 24 часа.

            Услуга превоза и преузимања покојника врши се на територији Републике Србије и иностранства. Покојници који премину у Клиничком центру Крагујевац превозе се у мртвачницу на Бозман гробљу одакле родбина врши преузимање.

            Делатност се обавља на 4 локације и то:

  • Варошко гробље
  • Палилулско гробље
  • Бозман гробље
  • Сушичко гробље

 

            Руководилац сектора гробаља је Јелена Стевановић, дипл.хемичар

      e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rse-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs
 

            Upravnik Varoškog i Palilulskog groblja je Ivan Đokić.

            Kontakt: 034/305-880


            Upravnik Bozman i Sušičkog groblja je Dejan Vasiljević.

            Kontakt: 034/370-022