Услуге чишћења и прања јавних површина

  •     одржавање чистоће јавних површина (редован програм) што подразумева чишћење саобраћајница,тротоара, платоа, стаза, зелених површина као и других површина по насељима,
  •     одвођење атмосферских вода - систем за прикупљање и одвођење атмосферских вода чине улични канали, каналске решетке, сливници, цевоводи и шахте кишне канализације,
  •     уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада са јавних површина по налогу надзорног органа и захтеву Комуналне инспекције,
  •     прање улица по завршетку рада зимске службе и редовно (ноћно) прање улица,
  •     јесење прање улица,
  •     непредвиђени радови-по налогу (подразумевају се они радови који се не могу предвидети а који су од интереса за Град),
  •     додатно одржавање (подразумевају се они радови који не спадају у редован план али су од интереса за Град),
  •     одржавање јавних wц-а,
  •     зимска служба.
Програм одржавања чистоће на јавним површинама
А. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2013. годину (у даљем тексту: Програм), уређује се одржавање комуналне инфраструктуре, обим послова одржавања и финансијска средства потребна за реализацију овог Програма.

2. Наручилац послова из овог Програма, у име и за рачун Града Крагујевца, је члан Градског већа за комуналну привреду - Зоран Јовановић, по овлашћењу Градоначелника број 035-597/11-ИИ од 30.12.2011. године.

3.Реализација овог Програма вршиће се закључивањем уговора за одговарајуће послове са ЈКП и другим предузећима, којима су послови поверени у складу са овим Програмом.
Надзор над реализацијом Програма, врши Градска управе за комуналне послове и надзор – Одељење за надзор.
Плаћање за реализоване послове вршиће се по испостављеним ситуацијама односно рачунима, овереним од стране Градске управе за комуналне послове и надзор – Одељења за надзор.

Б. ОПИС И ОБИМ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Овим Програмом утврђују се извори и намена средстава за одржавање комуналне инфраструктуре.
У смислу овог Програма, појам одржавање комуналне инфраструктуре обухвата:
1. одржавање чистоће јавних површина,
2. одржавање кишне канализације,
3. одржавање јавних WЦ-а
4. зимска служба

1.Одржавање чистоће јавних површина

1.1. Одржавање чистоће јавних површина -редован програм

Обухвата чишћење јавних површина (саобраћајница, тротоара, платоа, стаза, зелених површина и других површина у насељима), машинским чишћењем, ручним чишћењем, прочишћавањем и сакупљањем отпадака као и одржавање тротоара, платоа, тргова и стаза у зимском периоду, а у складу са Програмом зимске службе.

Програм одржавања чистоће јавних површина обухвата преглед машинског чишћења, ручног чишћења, прочишћавања и прања улица , преглед машинског и ручног чишћења, прочишћавања тргова стаза и тротоара и сакупљање отпадака са зелених површина и преглед сакупљања отпадака и прочишћавања у насељима .

Програм обухвата следеће карактеристичне позиције:
- ручно чишћење – око 35.000.000м2 годишње,
- ручно прочишћавање –око 65.000.000 м2 годишње,
- сакупљање отпадака – око 60.000.000 м2 годишње,
- машинско чишћење тротоара – око 1.400 х годишње,
- машинско чишћење саобраћајница редован програм– око
10.500.000 м годишње.
- машинско чишћење саобраћајница пролећно–око 800 х
годишње.

2.1 Одвођење атмосферских вода

Систем за прикупљање и одвођење атмосферских вода чине улични канали, каналске решетке, сливници, цевоводи и шахте кишне канализације. Редовно одржавање своди се на периодично чишћење таложникаПрограмом обухваћених сливника кишне канализације, као и интервенције у случају зачепљења, како би поменути објекти били у функционалном стању.
Планирана средства намењена су за:
- редовно периодично чишћење таложника 4104 сливника и решетки кишне канализације на јавним површинама,обухваћених Програмом:
-одвоз муља и блата из очишћених таложника сливника и решетки,
- рад специјализоване цистерне на пробијању и испирању насталих запушења цевовода и шахти кишне канализације.

2.2. Уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада са јавних површина по налогу надзорног органа и захтеву Комуналне инспекције.

2.3.Прање улица по завршетку рада Зимске службе и редовно (ноћно) прање улица
- прање саобраћајница и тротоара по завршетку рада Зимске службе, које су дефинисане Програмом зимске службе, као саобраћајнице И и ИИ приоритета – 500.000м2 ,
- редовно ноћно прање саобраћајница по програму око8.800.000м2

2.4.Јесење прање улица

Планирана средства су намењена за радове на јесењем прању улица, платоа, тротоара и тргова.

2.5. Непредвиђени радови - по налогу

Планирана средства су намењена за ванредне радове на одржавању чистоће јавних површина, који се нису могли предвидети, а чије решавање је од интереса за Град.

2.6. Додатно одржавање
Планирана средства су намењена за додатне радове на одржавању чистоће јавних површина, који нису обухваћени Редовним програмом, а чије је извођење од интереса за град.

2.7. Обавезе из 2011.године
Планирана средства су намењена за измирење обавеза по основу уговорених и изведених радова у 2011. години, који се односе на одржавање чистоће јавних површина.

3. Одржавање јавних WЦ-а
Редовно одржавање хигијене и наплата услуга фискалном касом.

4. Зимска служба
Планирана средства се односе на одржавање тротоара, платоа, тргова, стаза, у зимским условима, у складу са Програмом Зимске службе.