Комуналне услуге

Одржавање јавних површина (јавна хигијена):
• Чишћење јавних површина,
• Прање јавних површина,
• Одржавање кишне канализације,
• Јавни тоалет.

Сакупљање и превоз отпада:
• Сакупљање, превоз и депоновање кућног смећа,
• Сакупљање, превоз и депоновање посебних врста отпада (крупни и индустријски отпаци).

Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада

Програм одвоза смећа
Програм је сачињен, пре свега, у складу са расположивим техничким капацитетима Предзећа, количини и врсти отпада која се генерише у појединим градским зонама, као и општој и еколошкој свести грађана.
Програм садржи:

1. Списак месних заједница у којима се врши организовано одвожење смећа
2. Време одвоза смећа
3. Начин одвоза смећа
4. Динамику одвоза смећа по зонама
5. Одвоз смећа са сабирног места
6. Одвоз баштенског отпада
7. Одвоз крупног отпада

1. СПИСАК МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ КОЈИХ СЕ ОДВОЗИ СМЕЋЕ
1. Први Мај
2. 21.Октобар
3. Аеродром
4. Багремар
5. Белошевац
6. Бубањ
7. Центар града
8. Ердеч
9. Ердоглија
10. Грошница
11. Херој Филип Кљајић
12. Илићево
13. Корићани
14. Лепеница
15. Мале пчелице-насеље старо село
16. Маршић
17. Бресница
18. Палилуле
19. Петровац
20. Пивара
21. Саново
22. Стара радничка колонија
23. Сушица 24. Угљешница
25. Велико поље
26. Виногради
27. Денино брдо
28. Шумарице
29. Страгари
30. Опорница
31. Мале пчелице
32. Драгобраћа – део
33. Дивостин – део
34. Трмбас -део
35. Теферич – део
36. Ждраљица – део

2.ВРЕМЕ ОДВОЗА СМЕЋА
Одвожење смећа организовано је током целе године, у три смене, у дане викенда, државних и верских празника, по свим временским условима,по следећем распореду:
- у првој смени од 06 до 13 сати
- у другој смени од 14 до 21 сат
- у трећој смени од 20 до 03 сата
- у међу смени од 12 до 19 сати.

3. НАЧИН ОДВОЗА СМЕЋА
Одвожење смећа врши се специјалним возилима за одвоз смећа, тз. „смећарима”, из типизираних посуда за сакупљање смећа, контејнера 1,1м³ или пластичних канти запремине 140 литара. За индивидуални тип становања, где се смеће одвози путем пластичних канти или других посуда, осим контејнера, обавеза корисника је да своје канте изнесу у 06 сати до коловоза, а после пражњења исте врате у своја дворишта.Код правних лица, предузетника и установа, смеће се одвози по распореду и динамици припадности улице која је наведена у Програму.

4. ДИНАМИКА ОДВОЗА СМЕЋА
Динамика одвоза смећа за поједине улице или делове Града, одређена је на основу количине и врсте отпада који настаје у тим улицама или насељима, типу становања, броју трговинских радњи, броју посуда за одлагање смећа, фреквенцији саобраћајница за одређено насеље (у даљем тексту ЗОНАМА).
Улице у којима се смеће одвози 7 пута недељно – ЕXТРА ЗОНА.
Улице у којима се смеће одвози 4 пута недељно – ПРВА ЗОНА.
Улице у којима се смеће одвози 3 пута недељно – ДРУГА ЗОНА.
Улице у којима се смеће одвози 2 пута недељно – ТРЕЋА ЗОНА.
Улице у којима се смеће одвози 1 пута недељно – ЧЕТВРТА ЗОНА.
Улице у којима се смеће одвози са сабирног места – ПЕТА ЗОНА

5. ОДВОЗ СМЕЋА СА САБИРНОГ МЕСТА
На основу члана 9. став 4. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града Крагујевца” број 09/02), ЈКП „Чистоћа” Крагујевац, одређује сабирно место са кога се врши одвоз смећа за 2010/2011. годину.
У колико је улица непроходна за возила („смећаре”) ЈКП „Чистоћа”, због неадекватне коловозне подлоге, великог успона, недовољне ширине или ако је слепа и без окретнице на свом крају, смеће из тих улица се одвози са тз. „сабирног места”, све дотле докле те околности трају.

Одлуку о непроходности улице и безбедан улазак камиона ЈКП „Чистоћа” по раднике и имовину предузећа, као и грађана, доноси техничка комисија ЈКП „Чистоћа”, о чему сачињава записник.
Техничку комисију именује директор ЈКП „Чистоћа”, својим решењем. Сабирно место за ову врсту улица одређује ЈКП „Чистоћа” територијална Месна заједница и комунална инспекција, о чему сачињавају записник.
Сабирно место се формира на јавној површини, тако да својом наменом не угрожава безбедност саобраћаја и пешака. Канте са смећем грађани одлажу на сабирно место, у дане предвиђене Планом одвоза смећа за ту улицу, одакле га камиони ЈКП „Чистоћа” одвозе. Обавеза ЈКП „Чистоћа” је да после одвоза смећа сабирно место остане чисто и уредно.

У случају да се у некој од улица стекну технички услови за несметан и безбедан улазак камиона који врше одвоз смећа, ЈКП „Чистоћа” ће укинути сабирно место, а одвоз смећа обављаће нормално.
По стицању ових услова ова категорија корисника услуга преводи се у неку од зона, у зависности од броја недељног одвоза смећа.

6. ОДВОЗ КРУПНОГ ОТПАДА
На основу члана 15. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града Крагујевца” број 09/02), ЈКП „Чистоћа” Крагујевац, бесплатном пролећном и јесењом акцијом, организује уклањање крупног отпада.
Крупним отпадом сматрају се:
- делови дотрајалог намештаја
- делови санитарне опреме
- дотрајали кућни апарати.

О почетку и трајању пролећне и јесење акције одвоза крупног отпада, ЈКП „Чистоћа” благовремено обавештава грађане преко локалних средстава информисања. У следећем Плану дата је недељни број одвоза смећа за сваку улицу посебно, по зонама.
Правилник о условима за постављање посуда за одлагање комуналног и амбалажног отпада на територији града
План и програм управљања комуналним и амбалажним отпадом у сеостим подручијима