Услуге депоновања отпада

Служба депоновања отпада управља депонијом „Јовановац“ на којој се депонује комунални отпад  и грађевински неопасан отпад. Управљање депонијом подразумева спровођење законске регулативе, што се огледа у изради Плана депоновања отпада и комплетној пратећој документацији (Документ о кретању отпада, Дневна евиденција отпада, Анализа морфолошког састава отпада...).

Депонија Јовановац
Отпад који треба трајно да се депоније, сакупља се путем:
1. Редовних активности на одржавању чистоће града
2. Од физичких лица –која сопственим превозом довозе отпад и
3. Од правних лица-по захтеву корисника.

Служба депоновања отпада пружа услуге:
• Услуге депоновања комуналног отпада
• Услуге депоновања грађевинског отпада
• Услуге мереања на колској ваги.

Свако возило које довезе отпад дужно је да се измери на колској ваги, након чега се упућује на тело депоније где се отпад трајно одлаже. Руковаоц грађевинским машинама врши разастирање, сабијање и препокривање отпада инертним материјалом (земљом и шутом).

У 2014. години укупно је депоновано 105.453,532 т отпада. Од тога чист комунални отпад износи 46.728,21 т, грађевински 57.290,72 т.

Дневно се депонује 289 т од тога 128 т комуналног отпада.

Отпад који се депонује долази:

1. као резултат сакупљања и транспорта комуналног отпада;
2. по Захтеву корисника-правних лица;
3. од физичких лица која сопственим превозом довозе отпад.
 
На улазу депоније налази се ограда и рампа ради контролисања уласка. Отпад се мери и евидентира на колској ваги. Приликом доласка, сваки возач је дужан да заустави возило испред ваге( односно испред светлосног семафора). Радник на мерењу, у рачунар уноси регистарски број возила, име корисника и врсту отпада која ће да се депонује и притиском на тастер укључује зелено светло на семафору. Возило прелази преко колске ваге, мери се и упућује на тело депоније.

На постојећој депонији отпад се разастире, сабија и на крају дана препокрива инертним материјалом..
Радови на депонији се обављају помоћу грађевинских машина:
1. булдожер ТГ 90,
2.булдожер ТГ 220

На тело депоније се не одвозе секундарне сировине, односно отпад који има употребну вредност или се може искористити у енергетске сврхе.